Regulamin sklepu

SKLEPU INTERNETOWEGO COLORBOX24.COM

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego Colorbox24.com określa zasady zawierania umów sprzedaży Produktów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem https://colorbox24.com przez spółkę pod firmą Colorbox24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borówcu (62-023) przy ul. Poznańskiej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000951087, NIP: 7773384868, REGON: 521109742.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie do każdego zamówienia i umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://colorbox24.com Do umowy zawartej ze Sprzedawcą w zwykłej formie pisemnej Regulamin znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w tej umowie.
 3. Przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność produktu i wydać mu produkt, a Klient zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę produktu oraz odebrać zakupiony produkt.
 4. Umowa sprzedaży o której mowa w ust. 3 powyżej stanowi umowę zawieraną na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, o której mowa w ustawie Prawo Konsumentów.
 5. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1) Dowód zakupu – faktura wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
2) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy pod adresem internetowym: https://colorbox24.com;
3) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
4) Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Konto Klienta – oznaczony loginem i hasłem zbiór danych identyfikujących Klienta oraz ustawień technicznych utworzonych dla Klienta na jego wniosek w ramach Sklepu internetowego jak również historia zamówień umożliwiające korzystanie i zarządzanie zamówieniami w Sklepie Internetowym;
6) Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu ciągu znaków (loginu i hasła), koniecznych do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
7) Prawo Konsumentów – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);
8) Produkt/Pudełko – wyrób papierniczy wykonany z tektury falistej, nowy, podlegający sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego;; W ramach Sklepu Sprzedawca oferuje następujące kategorie Produktów:
A. Produkty profilowane (z grafiką na zewnątrz lub wewnątrz) – produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji określonej przez Klienta i indywidualnie przez niego skonfigurowane;
B. Produkty z grafiką indywidualną – produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji określonej przez Klienta i indywidualnie przez niego skonfigurowane z wykorzystaniem nietypowej, indywidualnie dobranej grafiki określonej i dostarczonej przez Klienta.
C. Produkty bazowe – wyroby papierniczy wykonany z tektury falistej, nowy, podlegający sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyprodukowany bez określonej specyfikacji ze strony Klienta, nieposiadający żadnej grafiki.
9) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usług drogą elektroniczną;
10) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta w Sklepie internetowym Sprzedawcy, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie https://colorbox24.com;
11) Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod domeną: https://colorbox24.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkty od Sprzedawcy;
12) Sprzedawca – Colorbox24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borówcu (62-023) przy ul. Poznańskiej 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000951087, NIP: 7773384868, REGON: 521109742;
13) Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa dostępna na stronie www.colorbox24.com która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych Regulaminem;
14) Użytkownik – Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym Sprzedawcy.

§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Sprzedawca sprzedaje, a Klient kupuje Produkt z obowiązkiem zapłaty, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Sklep internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy i ich zakup.
 3. Sprzedawca wykonuje swoje zobowiązania zgodnie z Regulaminem.
 4. Sprzedawca stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin pod adresem: https://colorbox24.com.
 5. Sprzedaż i dostawa prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Witryna Sklepu internetowego prowadzona jest w języku polskim.
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych, tj. przy pomocy urządzenia teleinformatycznego pozwalającego na dostęp do Internetu, wykorzystującego wybraną spośród poniższych przeglądarkę̨ Internetową:
  1) Microsoft Edge wersja 88 i nowsze,
  2) IE wersja 11 lub nowsze,
  3) FireFox wersja 71 lub nowsza,
  4) Opera wersja 81 lub nowsza,
  5) Chrome wersja 80 lub nowsza,
  6) Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA I FLASH,
  na ekranach o rozdzielności poziomej powyżej 1024 px.
 7. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie witryny Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności, należy je w najszerszym dopuszczalnym zakresie wyłączyć.
 8. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  1) przestrzegania postanowień Regulaminu;
  2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  4) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  5) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  6) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
  7) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania sprzedaży w ramach Sklepu internetowego ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisów i dowolnej modyfikacji serwisu https://colorbox24.com bez powiadamiania o takim zamiarze, a także usunięcia Konta Klienta w przypadku przerwy w jego użytkowaniu trwającej dłużej niż 12 (dwanaście) miesięcy.
 10. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności osobiste i majątkowe prawa autorskie, prawa pokrewne, nazwa Sklepu internetowego, logotyp, znak towarowy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 11. Pomimo zachowania zasad najwyższej staranności, a także stosowania odpowiednich systemów zabezpieczających przed szkodliwym oddziaływaniem osób trzecich, korzystanie z usług może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami. Sprzedawca identyfikuje zagrożenia, które powinny być brane pod uwagę przez Klienta w szczególności jako: możliwość otrzymywania niezamówionej informacji handlowej, możliwość wysyłania fałszywych wiadomości elektronicznych w imieniu Sprzedawcy („phishing”), możliwość niedozwolonego podsłuchu lub wglądu w korespondencję (“spyware”), czy też możliwość działania szkodliwego oprogramowania.
 12. Przed skorzystaniem z witryny https://colorbox24.com Klient powinien zadbać o zabezpieczenie swojego komputera przed wirusami i ich działaniem.

§ 3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są Klienci:
  1) posiadający status zarejestrowanego Użytkownika w Sklepie Internetowym
  2) nieposiadający statusu zarejestrowanego Użytkownika w Sklepie Internetowym – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji konta (zakup bez rejestracji).
 2. Status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu internetowego uzyskuje się po:
  a) prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz ustaleniu przez Klienta loginu i hasła,
  b) dokonaniu aktywacji konta poprzez kliknięcie na link wysłany na adres e-mailowy Klienta,

z zastrzeżeniem, że:
1) podczas rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail Klienta,
2) login i hasło mają charakter poufny; Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego nieuprawnionego ujawnienia;
3) przy każdym kolejnym zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji w koncie klienta;
4) Klient akceptuje konieczność posiadania aktualnego i czynnego adresu e-mail w celu założenia i korzystania z Konta Klienta oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
5) adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji lub podczas dokonywania zakupów jest wykorzystywany do korespondencji związanej ze sprzedażą w ramach Sklepu internetowego.

 1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są:
  1) w odniesieniu do produktów o których mowa w §1 ust. 5 pkt 9A Regulaminu (tj. Produkty Profilowane) oraz Produktów Bazowych: 24 godziny na dobę (z zastrzeżeniem, że zamówienie jest przetwarzane wyłącznie w godzinach pracy Sklepu internetowego),
  2) przez stronę internetową Sprzedawcy www.colorbox24.com lub
  3) w przypadku produktów o których mowa w §1 ust. 5 pkt 9B Regulaminu (tj. Produkty z grafiką indywidualną): mailowo na adres: projekty@colorbox24.com.
 2. W celu skutecznego złożenia zamówienia Produktu Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  1) wybrać stronę nadruku opakowania;
  2) wybrać kategorię z rodzajem nadruku;
  3) wybrać rozmiar opakowania;
  4) wybrać lub przesłać preferowaną grafikę nadruku (odpowiednio);
  5) wybrać ilość opakowań;
  6) wybrać preferowaną metodę płatności;
  7) podać co najmniej następujące dane:
  − imię i nazwisko lub firmę Klienta (wraz z imieniem i nazwiskiem osoby składającej zamówienie w jego imieniu),
  − adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,
  − adres do doręczenia zamówienia (jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby),
  − numer NIP,
  − telefon kontaktowy,
  − adres e-mail do kontaktu.
  8) potwierdzić zamówienie klikając „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. W przypadku zakupu Produktu z grafiką indywidualną elementy o których mowa w ust. 4 powyżej Klient przesyła na adres e-mail: projekty@colorbox24.com.
 4. Przed złożeniem zamówienia Sprzedawca udostępnia Klientowi informację o szacowanym terminie realizacji zamówienia. Składając dyspozycję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient akceptuje wskazany mu uprzednio termin realizacji zamówienia.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia dyspozycji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” z wyłączeniem Produktu z grafiką indywidualną, co do którego umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą mailowego potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Zapłata za zamówienie powinna zostać dokonana w ciągu 24 godzin liczonych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Klienta w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do zapłaty. Klient otrzyma w takim wypadku wiadomość e-mail o anulowaniu zamówienia, co oznacza odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę.
 7. Zamawiając Produkt Klient wyraża zgodę na jego wytworzenie przez Sprzedawcę i przyjmuje do wiadomości, że po jego wytworzeniu traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 8. Po złożeniu zamówienia, w ciągu 72 godzin, Klient otrzymuje mailowo:
  1) potwierdzenie, że zamówienie zostało doręczone do Sklepu,
  2) fakturę pro-forma,
  3) regulamin lub link do Regulaminu.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy za złożone zamówienie oraz potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail skierowanej do Klienta.
 10. Realizacja zamówienia następuje w terminie wskazanym Klientowi podczas składania zamówienia.
 11. W sytuacji, gdy zamówienie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak możliwości wytworzenia Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci otrzymaną od Klienta kwotę za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
 12. Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki we wskazaniu niezbędnej specyfikacji Produktu albo terminu lub dokładnego miejsca dostawy Produktu, Sprzedawca może odstąpić od umowy po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Klientowi mailowo.
 13. Miejsce realizacji zamówienia może być określone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Minimalna wartość zamówienia w Sklepie wynosi 200 PLN brutto.

§ 4. CENY PRODUKTÓW

 1. Ceny Produktów podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w walucie PLN i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 2. Cena produktu jest ustalana indywidualnie w zależności od specyfikacji Produktu wskazanej przez Klienta podczas składania zamówienia.
 3. Ceny produktów podane przez Sprzedawcę nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Sprzedawca oferuje darmowa dostawę wszystkich Produktów zakupionych w Sklepie

§ 5. FORMY PŁATNOŚCI
Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności za zamówienie:
1) przelew tradycyjny na rachunek bankowy prowadzony w banku mBank o numerze: 07114020040000310282148259,
2) płatność kartą za pośrednictwem PayU,
3) płatność online z PayU,
4) płatność Blik.

§ 6. DOSTAWA, KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawa realizowana będzie za pośrednictwem przewoźnika DPD Polska sp. z o.o. (dalej jako „DPD”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas dostawy wynosi 48 godzin liczonych od momentu wydania zamówienia kurierowi DPD.
 3. W Koncie Klienta dostępna jest informacja o orientacyjnym czasie realizacji zamówienia.
 4. Dostawa zamówienia jest bezpłatna.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. W związku z tym, że Produkty oferowane w Sklepie internetowym Sprzedawcy w przeważającej części stanowią produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji otrzymanej od Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb:
  A. Produkty profilowane (z grafiką na zewnątrz lub wewnątrz) oraz Produkty z grafiką indywidualną nie są objęte prawem do odstąpienia od umowy o którym mowa w Ustawie o prawach konsumenta;
  B. Produkty bazowe podlegają prawu do odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach określonych w ustawie o Prawach konsumenta; Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Postanowienie określone w ust. 1 powyżej stosuje się również do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy zawierają ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych Klientów charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów bazowych o którym mowa w ust. 1B, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) przesłanego na adres: Colorbox24 sp. z o.o., Borówiec (62-023) ul. Poznańska 52 lub przekazanego na adres e-mail: sklep@colorbox24.com. Można także skorzystać ze wzoru formularza (dostępny tutaj) odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłanie do Sprzedawcy informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu o którym mowa w punkcie 1 powyżej.
 4. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia o którym mowa w ust. 1B, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia o którym mowa w ust. 1B Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy Produktu bazowego jeżeli takowe poniósł (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 6. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia o którym mowa w ust. 1B Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Zwracany Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 8. Zwrotu Produktu należy dokonać na adres Sprzedawcy: ZWROTY – Colorbox24 sp. z o.o., Borówiec (62-023) ul. Poznańska 52.
 9. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W odniesieniu do Klienta niebędącego Konsumentem, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec takiego Klienta zostaje wyłączona. Niniejsze wyłączenie uprawnień z rękojmi stosuje się również do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, którzy zawierają ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych Klientów charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W odniesieniu do Klienta będącego Konsumentem, w przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Produktu, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta jeżeli wady istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, w związku z czym Klient będący konsumentem może:
  1) żądać obniżenia ceny
  albo
  2) odstąpić od umowy (jeśli wada jest istotna),
  chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady;
  albo
  3) żądać wymiany Produktu na nowy (wolny od wad).
 3. O wadzie faktycznej lub prawnej Produktu należy zawiadomić Sprzedawcę. Reklamacje należy składać:
  1) na formularzu reklamacyjnym dostępnym tutaj i dostępnym na stronie internetowej: https://colorbox24.com w zakładce „Regulamin”, lub
  2) mailowo na adres: sklep@colorbox24.com
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący wskazuje:
  1) informacje dotyczące zamówienia (numer, datę zamówienia, numer faktury),
  2) dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres email),
  3) informacje dotyczące reklamowanego Produktu (data złożenia reklamacji, data stwierdzenia wady, nazwa produktu, cena, ilość reklamowanych sztuk Produktu,
  4) opis wady,
  5) oczekiwane rozwiązanie (sprecyzowanie żądania Klienta).
 5. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym konieczne jest przesłanie wadliwego Produktu na adres: Colorbox24 sp. z o.o., ul. Poznańska 52, 62-023 Borówiec.
 6. Klient może zostać poproszony o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: ul. Poznańska 52, 62-023 Borówiec, przy czym Sprzedawca zwraca wyłącznie koszt najtańszego dostępnego sposobu transportu.
 8. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (faktura) potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie internetowym lub jego kopii bądź skanu.
 9. Rozpatrzenie reklamacji Konsumenta następuje w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.
 10. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając m.in. z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  Niezależnie od powyższego Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta Klienta, złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są pod adresem https://colorbox24.com, m.in. w zakładce „Polityka Prywatności” oraz w klauzulach informacyjnych dedykowanych do poszczególnych formularzy zamieszczonych na stronie.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1) przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.),
  2) przepisy Kodeksu Cywilnego,
  3) przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest nieodpłatnie dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu www.colorbox24.com.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (za uprzednim mailowym zawiadomieniem Klienta o takiej zmianie przesłanym z 14-dniowym wyprzedzeniem) wyłącznie w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub w przypadku zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzecznictwa sądów lub zaleceń właściwych w danym zakresie organów, jak również w przypadku zmiany sposobu świadczenia usług spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych dot. przeglądarek, metod płatności i doręczeń) wskazanych w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.
  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 i znajduje zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od tego dnia.