RODO

 1. Informacja o Administratorze Danych:
  Administratorem Państwa danych jest danych COLORBOX24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borówcu przy ul. Poznańskiej 52 (62-023), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000951087, posiadająca NIP: 7773384868, REGON: 521109742 [dalej jako: „My” lub „Spółka”].
 2. Kontakt:
  Może się Pani/Pan z nami skontaktować kierując korespondencję na wskazany powyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@colorbox24.com .
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
  W ramach prowadzonej korespondencji mailowej, co do zasady, przetwarzamy Pani/Pana dane, w następujących celach, w zależności od stosownego przypadku:
  1) udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”)),
  2) przedstawienia oferty w związku z Pani/Pana zapytaniem (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO),
  3) kontynuowania i wykonywania w sposób właściwy stosunków umownych łączących Spółkę z Panem/Panią lub z podmiotami, które Pan/Pani reprezentuje lub występuje w organach tych podmiotów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  4) kontynuowania i wykonywania w sposób właściwy stosunków umownych łączących Spółkę z podmiotami, z którymi łączy Panią/Pana stosunek pracy lub z którymi Pani/Pan współpracuje (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO),
  5) nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Spółką, a podmiotami, które Pan/Pani reprezentuje lub występuje w organach tych podmiotów (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO),
  6) w sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest wymagane przez przepisy prawa przetwarzamy wówczas dane na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO),
  7) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO),
  8) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO),
  9) przechowywania danych dla celów archiwalnych lub statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).
 4. Informacja o odbiorcach Państwa danych osobowych:
  W stosownych przypadkach będziemy przekazywać dane:
  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom dostarczającym nam serwery pocztowe, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.
  • innym odbiorcom danych, którzy przetwarzać będą dane osobowe jako ich niezależny administrator tj. organom państwowym, firmom kurierskim i Poczcie Polskiej w ramach wysyłki dokumentów np. w związku z realizacją Umowy.
 5. Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?
  Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, z którym współpracuje lub z którym łączy Panią/Pana stosunek pracy. W niektórych sytuacjach mogliśmy pozyskać te dane z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z ogólnodostępnych rejestrów np. CEIDG lub KRS.
 6. Kategorie odnośnych danych:
  W ramach prowadzonej korespondencji mailowej dysponujemy co do zasady takimi kategoriami danych jak dane kontaktowe, tj. e-mail, nr telefonu; w niektórych sytuacjach będą to również dane identyfikacyjne (jak np. imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy). Kategorie przetwarzanych danych osobowych dodatkowo zależeć będą od sprawy, w której toczyć się będzie między Panią/Panem, a Spółką korespondencja mailowa.
 7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na nas przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi powyżej celami.
 8. Przysługujące Pani/Panu prawa:
  W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Pani/Panu, w granicach określonych przepisami prawa, w stosownych przypadkach następujące prawa:
  a) dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
  b) w sytuacjach, gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
  c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dobrowolność podania danych osobowych:
  Podanie nam danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji mailowej jest dobrowolne, jest jednak w stosownym zakresie niezbędne do prowadzenia komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej w wyżej wskazanych celach.
 10. Informacja dotycząca przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich:
  Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 11. Informacja dotycząca profilowania:
  Na podstawie zgromadzonych danych osobowych nie będziemy podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.