Zamówienie / rejestracja konta w sklepie colorbox24.com

Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w niniejszym formularzu jest COLORBOX24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borówcu przy ul. Poznańskiej 52 (62-023), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000951087, posiadająca NIP: 7773384868, REGON: 521109742 („My”).

Kontakt:

Możesz się z nami skontaktować kierując korespondencję na wskazany powyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@colorbox24.com.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w celu:

 • zarejestrowania i prowadzenia Konta Klienta, jeżeli zdecydowałeś się na jego założenie, ponieważ nie jest to obowiązkowe do złożenia zamówienia oraz rozpatrywania reklamacji,
 • realizacji umowy sprzedaży towarów, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia Tobie zamówionych towarów,
 • realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji,
 • dochodzenia należności i wykonywania rozliczeń finansowych,
 • wykonywania przez nas innych uprawnień i obowiązków umownych,
 • umożliwienia Tobie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia możliwości pełnego korzystania ze strony https://colorbox24.com.
 • kontaktowania się z Tobą w celu związanym z realizacją umowy,
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym zadania zamknięcia konta, w przypadku rozwiązania łączącej nas umowy.

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO w celu:

 • realizacji obowiązków wynikających z udzielonej rękojmi,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i rachunkowego.

Ponadto Twoje dane będą przetwarzane przez nas także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 (f) RODO) w celu:

 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
 • statystycznym.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W stosownych przypadkach będziemy przekazywać dane:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, firmom zapewniającym naszą przestrzeń serwerową, naszym doradcom.
 • innym podmiotom, które przetwarzać będą dane osobowe jako niezależny administrator danych: np. firmom kurierskim w celu realizacji wysyłki, firmom obsługującym płatności,
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta (jeżeli zostanie zawarta) oraz realizacji umowy sprzedaży towarów a także przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych łączących Ciebie z nami.

Dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jesteśmy uprawnieni przetwarzać w uzasadnionych przypadkach do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego uzasadnionego sprzeciwu lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Stosownie do udzielonych przez Ciebie zgód Twoje dane osobowe (zbierane m.in. w formie plików cookie) mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z naszej Strony dzięki czemu, na podstawie zebranych informacji, możemy stale ulepszać jej funkcjonalność.  Na podstawie profilowania nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w stosunku do użytkowników naszej Strony.

Więcej informacji o stosowanych plikach cookie oraz narzędziach a także o możliwości ich wyłączenia znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych przepisami prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 2. w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
 4. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w związku z zakupem towarów w sklepie internetowym https://colorbox24.com jest dobrowolne, jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży.

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w związku z założeniem Konta Klienta jest dobrowolne. Do zarejestrowania Konta Klienta niezbędne jest podanie takich samych danych osobowych jak przy zamówieniu towarów.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG):

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.